ES 2030 metų dirvožemio strategijos veiksmų planas

Nuo dirvožemio būklės priklauso mūsų išlikimas, todėl 2021 lapkričio 17 d. ES Komisija išlaido komunikatą “ES 2030 metų dirvožemio strategija“, kurioje išdėstyti konkretūs veiksmai Europos Komisijai,  siekiant tvaraus dirvožemio valdymo.

Veiksmai siekiant sušvelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie jos:

 • apriboti šlapynių, organinio dirvožemio drenavimą ir atkurti tvarkomus, nusausintus durpynus bei atlikti durpynų būklės vertinimą;
 • sukurti priemones, skirtas biologinei įvairovei žemės ūkio paskirties žemėje didinti, kurios išsaugotų dirvožemio organinę anglį;
 • prisijungti prie tarptautinės iniciatyvos „4 per 1 000“, kuria siekiama didinti anglies kiekį žemės ūkio paskirties žemėje;
 • parengti ilgalaikę tvarių anglies ciklų neutralaus poveikio klimatui ES ekonomikos sistemoje viziją. ES iniciatyvą dėl anglies dioksido sekvestraciją dirvožemyje didinančio ūkininkavimo ir pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl anglies dioksido absorbavimo sertifikato;

Veiksmai siekiant žiedinio žemės naudojimo pasitelkiant žiedinę ekonomiką:

 • parengti nuostatas ir gaires dėl iškasto grunto paso įdiegimo bei stebėti pažangą ir teikti ataskaitas siekiant bendro užimamo žemės ploto nedidinimo tikslų, įgyvendinant žemės užėmimo hierarchijos principus;
 • parengti gaires, kurios padės mažinti dirvožemio sandarinimą (suslėgimą);

Veiksmai siekiant dirvožemio biologinės įvairovės išsaugojimo užtikrinant žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą:

 • paskelbti ES dirvožemio biologinės įvairovės ir atsparumo antimikrobinėms medžiagoms genų, žemės ūkio paskirties dirvožemyje, vertinimą (grindžiamą LUCAS tyrimo duomenimis);
 • įvertinti svetimų rūšių plokščiųjų kirmėlių introdukcijos riziką, kad galima būtų įtraukti į invazinių rūšių sąrašą;
 • pripažinti dirvožemio biologinės įvairovės svarbą, siekiant apsaugoti ekosistemines paslaugas;
 • nustatyti, įvertinti, apsaugoti ir atkurti dirvožemio biologinę įvairovę ir įsteigti Pasaulinį dirvožemio biologinės įvairovės stebėsenos centrą;

Veiksmai siekiant, kad tvarus dirvožemio valdymas taptų nauja įprasta praktika:

 • įvertinti tvaraus dirvožemio naudojimo reikalavimus, kad nebūtų pakenkta dirvožemio pajėgumams teikti ekosistemines paslaugas;
 • parengti įvairioms dirvožemio ekosistemoms ir rūšims pritaikytą tvaraus dirvožemio valdymo praktikos rinkinį;
 • nacionalinėmis lėšomis įgyvendinti iniciatyvą PASITIKRINK DIRVOŽEMĮ NEMOKAMAI;
 • sukurti specialistų kompetencijos tinklą, kurių nariai remsis Europos dirvožemio būklės gerinimo misijos gyvosiose laboratorijose ir įgyvendinant kelrodžius projektus atliekamu darbu;
 • skleisti informaciją apie sėkmingus tvaraus dirvožemio ir maisto medžiagų valdymo sprendimus, pasitelkiant ūkių konsultavimo paslaugas, žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemas (ŽŪŽIS) bei Europos inovacijų partnerystę žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje (EIP-AGRI);
 • populiarinti tvaraus dirvožemio valdymą (TDV) skatinant maisto sistemos subjektus savanoriškai prisiimti įsipareigojimus pagal ES atsakingos maisto verslo ir rinkodaros praktikos elgesio kodeksą;
 • pripažinti išskirtinius TDV srities laimėjimus ir novatoriškas iniciatyvas, prisidedant prie Europos žemės savininkams teikiamo Geros dirvožemio valdymo praktikos apdovanojimo;
 • remti Pasaulinę dirvožemio partnerystę;
 • pateikti pasiūlymus dėl ES tvarios maisto sistemos teisės aktų sistemos;

Veiksmai siekiant sumažinti dykumėjimą:

 • parengti dykumėjimo ir žemės degradacijos masto ES vertinimo metodiką ir atitinkamus rodiklius;
 • paskelbti dykumėjimo poveikį patiriančias šalis;
 • kas penkerius metus skelbti informaciją apie žemės degradacijos ir dykumėjimo padėtį ES;

Veiksmai siekiant sumažinti dirvožemio taršą:

 • peržiūrėti Tausiojo pesticidų naudojimo direktyvą ir atlikti Nuotekų dumblo direktyvos vertinimą;
 • atliekamuose ES cheminių medžiagų, maisto ir pašarų priedų, pesticidų, trąšų ir kt. rizikos vertinimuose patobulinti ir suderinti poveikio dirvožemio kokybei ir dirvožemio biologinei įvairovei vertinimo metodus;
 • parengti biologinių, biologiškai skaidžių ir kompostuojamų plastikų politikos programą;
 • priimti tam tikrų polimerų, biologinio skaidumo kriterijus;
 • peržiūrėti ES tręšiamuosiuose produktuose esančių teršalų ribines vertes;

Veiksmai siekiant atkruti nualintus dirvožemius ir išvalyti užterštas teritorijas:

 • nustatyti bei išvalyti užterštas teritorijas (sudaryti tokių teritorijų aprašą ir registrą) ir pradėti naudoti žemės sandoriams skirtus geros dirvožemio būklės pažymėjimus;
 • palaikyti dialogą ir keistis žiniomis dirvožemio užterštumo rizikos vertinimo metodikų klausimu;
 • parengti ES prioritetinį sąrašą, susijusį su susirūpinimą keliančiais teršalais, kurie kelia didelį pavojų Europos dirvožemio kokybei;
 • peržiūrėti Pramoninių išmetamų teršalų direktyvą;
 • atlikti Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos vertinimą;

Veiksmai siekiant sukaupti daugiau žinių apie dirvožemį skaitmenizuojant darbotvarkę:

 • aktyviau naudoti skaitmenines priemones ir programas („Copernicus“, Europos dirvožemio stebėjimo centras (EUSO)) bei sukurti Europos žemės informacinę sistemą (LISE);
 • parengti ūkių tvarumo priemones maisto medžiagų naudojimui valdyti (FaST);

Veiksmai siekiant sukaupti daugiau žinių apie dirvožemį kaupiant duomenis ir vykdant stebėseną:

 • parengti nuostatas dėl dirvožemio ir dirvožemio biologinės įvairovės stebėsenos bei būklės ataskaitų teikimo, remiantis esamomis nacionalinėmis ir ES sistemomis (LUCAS);
 • visos ES mastu vykdyti suderintą dirvožemio organinės anglies kiekio ir anglies sankaupų pokyčių stebėseną (LUCAS);
 • integruoti taršos modulį ir sudaryti šio reiškinio žemėlapius bei parengti švaraus dirvožemio perspektyvą;
 • nustatyti dirvožemio stebėsenos spragas, parengti dirvožemio rodiklių suvestinę ir patikimų dirvožemio rodiklių rinkinį, apimantį tendencijas ir prognozes bei parengti ES dirvožemio biotos aprašą, kad būtų galima stebėti ir geriau suprasti dirvožemio biologinę įvairovę;

Veiksmai siekiant sukaupti daugiau žinių apie dirvožemį skatinant mokslinius tyrimus ir inovacijas:

 • suteikti daugiau galimybių susipažinti su mokslinių tyrimų rezultatais ir jais naudotis bei įgyvendinti plataus užmojo mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmų gaires;
 • finansuoti mokslinių tyrimų sprendimus, kuriais siekiama didinti dirvožemio biologinę įvairovę, spręsti dirvožemio degradacijos problemas, bandyti naujoviškas taršos mažinimo technologijas;
 • skatinti kurti ir naudoti skaitmeninius ir nuotolinius jutiklius, programėles ir rankinius ėminių ėmiklius, skirtus dirvožemio kokybei vertinti;

Veiksmai siekiant skatinti privačių šaltinių ir ES finansavimą:

 • paskelbti vadovą, kuriame ketinama apžvelgti ES finansavimo galimybes, susijusias su dirvožemio apsauga, tvariu valdymu ir atkūrimu;
 • skatinti investicijas į projektus, kuriuos įgyvendinant dirvožemis yra tvariai valdomas ir jam nedaroma reikšminga žala;

Veiksmai siekiant šviesti visuomenę apie dirvožemio naudą:

 • įgyvendinti žinių ir informuotumo apie dirvožemį bei įsitraukimo šioje srityje didinimo iniciatyvą;
 • sukurti ES dirvožemio stebėjimo centro portalą ir informavimo tinklus, kurių tikslas būtų užtikrinti gerą dirvožemio būklę;
 • sukurti žinių apie dirvožemį koncepciją ir dirvožemio degradacijos klausimą įtraukti į bendrą Europos tvarumo kompetencijų orientacinę sistemą;
 • populiarinti gerą dirvožemio būklę bei užtikrinti, kad dirvožemis taptų viena iš piliečių vertybių, įgyvendinant visapusiškus informavimo, švietimo ir piliečių įtraukimo sričių veiksmus;

Atnaujinta: 2024-03-18