ŽIS duomenys

ŽIS duomenys

ŽIS duomenis sudaro valstybiniai teminiai erdvinių duomenų rinkiniai ir kiti teminiai erdviniai duomenų rinkiniai, kuriuose kaupiama informacija apie žemės naudojimui turinčias įtakos charakteristikas. Valstybiniai teminiai erdvinių duomenų rinkiniai:

 • Dirv_DR10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys, kurį sudaro pagal Lietuvos dirvožemių klasifikaciją LTDK-99 ir Lietuvos dirvožemio tipologinių vienetų bendrąjį sistematinį sąrašą LT_DTV96 susisteminti ir koduoti duomenys apie Lietuvos dirvožemių išsidėstymą, jų fizines ir agrochemines savybes ir kitas charakteristikas;
 • Mel_DR10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinys, kuriame saugoma informacija apie nusausintų (geros ir blogos melioracinės būklės) žemių plotus, nurašytos melioruotos žemės plotus ir nesausintų žemių plotus;
 • SŽNS_DR10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinys, kuriame saugoma informacija apie objektus, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 “Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo” (Žin., 1992, Nr. 22-652) nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos;
 • AŽ_DRLT – Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys, kuriame saugoma informacija apie neprižiūrimas, nenaudojamas arba netinkamas naudoti pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį žemės ūkio naudmenas;
 • VŽA_DRLT – Lietuvos Respublikos teritorijos apskaitytų valstybinės žemės plotų erdvinių duomenų rinkinys, kuriame saugoma informacija apie į apskaitą įtrauktus valstybinės žemės plotus.

Erdvinių duomenų apie žemę rinkinių kartografinis pagrindas:

 • Naujausias Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT;
 • Georeferencinio pagrindo kadastro duomenys.

ŽIS duomenys tvarkomi naudojant:

 • Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis;
 • Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis;
 • Kultūros vertybių registro duomenis: kultūros paveldo objektų ir vietovių unikalius kodus bei šių objektų ir vietovių teritorijų ir apsaugos zonų ribas ir aprašomąją informaciją;
 • Lietuvos Respublikos adresų registro duomenis;
 • Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro duomenis: kadastro vietovių ribas ir aprašomąją informaciją;
 • Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis;
 • Žemės gelmių registro duomenis;
 • Valstybinės geologijos informacinės sistemos duomenis: karstinio regiono ribas;
 • Žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų laukų ribas ir aprašomąją informaciją;
 • Agrocheminių dirvožemių savybių duomenų rinkinį DirvAgroch_DB10LT.

ŽIS duomenys atnaujinami:

 • gavus naujus ŽIS tvarkytojo atliktų lauko tyrimų duomenis;
 • pasikeitus duomenims, pagal kuriuos tvarkomi ŽIS duomenys;
 • atnaujinus erdvinių duomenų apie žemę rinkinių kartografinį pagrindą;
 • pasikeitus specifikacijoms, nustatančioms erdvinių duomenų apie žemę rinkinių turinį, jų objektų identifikavimo kodus ir aprašomąją informaciją.

Plačiau apie ŽIS duomenis bei duomenų užsakymas